Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Spoločnosť EstateCompany s. r. o., so sídlom Vlčie Hrdlo 2233/14, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 55 103 383, zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 166386/B (ďalej v texte tiež ako „prevádzkovateľ“), Vás ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej v texte tiež ako „Nariadenie GDPR“) informuje o spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich sa ochrany osobných údajov písomne alebo osobne na adrese: Prievozská 4, 821 09 Bratislava alebo e-mailom na adrese: info@estatecompany.sk. Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania osobných údajov a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

Prostredníctvom tohto dokumentu Vám prevádzkovateľ poskytuje ako dotknutej osoby informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje prostredníctvom webovej stránky spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, po akú dobu ich prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti s ich spracúvaním a ďalšie relevantné informácie o spracúvaním Vašich osobných údajov, v súlade s Nariadením GDPR, príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte tiež ako „zákon“) a ostatnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

 • Zdroj získaných informácii

Vaše osobné údaje získava prevádzkovateľ vo väčšine prípadov priamo od Vás ako dotknutej osoby v prípade, keď mu ich samy poskytnete.

 • Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania služieb spojených s realitnou činnosťou.

 • Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 3. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 4. spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 5. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 6. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
 • Zásady spracúvania osobných údajov

Na to, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali zákonným spôsobom, musia byť dodržané nasledovné zásady spracúvania osobných údajov:

 1. Zásada zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby;
 2. Zásada obmedzenia účelu - osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Osobné údaje získané na jeden účel nemôžu byť bez ďalšieho právneho základu použité na iný účel. Po naplnení účelu nemôžu byť osobné údaje ďalej spracúvané a musia byť zlikvidované, resp. ak sú splnené zákonné podmienky môžu byť archivované na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak sú splnené zákonné podmienky a poskytnuté záruky ochrany takto ďalej spracúvaných osobných údajov;
 3. Zásada minimalizácie osobných údajov - spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú;
 4. Zásada správnosti - spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.;
 5. Zásada minimalizácie uchovávania - osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú;
 6. Zásada integrity a dôvernosti - osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov;
 7. Zásada zodpovednosti - prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.
 • Dĺžka uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu, potrebnú na poskytnutie služby, prípadne po dobu, ktorú nám určujú zákonné lehoty, ako napr. archivácia dokumentov.

 • Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám pri spracúvaní Vašich osobných údajov prináležia nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k údajom
 • ako dotknutá osoba máte právo od prevádzkovateľa žiadať:
 • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané,
 • prístup k Vašim osobným údajom a ďalším informáciám,
 • poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás poskytovateľ spracúva,
 • informácie o primeraných zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 1. Právo na opravu
 • ako dotknutá osoba máte právo od prevádzkovateľa žiadať opravu Vašich osobných údajov pokiaľ sú nesprávne alebo neúplné.
 1. Právo na výmaz
 • ako dotknutá osoba máte právo si u prevádzkovateľa uplatniť vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený jeden z nasledovných dôvodov:
 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktorú sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvolali ste súhlas so spracúvaním;
 • využili ste právo namietať a prevádzkovateľ mu vyhovel;
 • Vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
 • ide o právnu povinnosť prevádzkovateľa vymazať Vaše údaje;
 • Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti; 
 • právo na výmaz sa neuplatní v prípade, pokiaľ je spracúvanie potrebné na:
 • uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia GDPR;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;
 • a preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 1. Právo na obmedzenie spracúvania
 • ako dotknutá osoba máte právo od prevádzkovateľa žiadať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 • ak ste u prevádzkovateľa napadli správnosť osobných údajov,
 • ak spracúvanie, ktoré prevádzkovateľ vykonáva je protizákonné a namiesto vymazania žiadate obmedzenie ich použitia,
 • ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • ak ste využili právo namietať a osobné údaje sú spracúvane na právnom základe, ktorý je verejný záujem alebo oprávnený záujem.
 • spracúvanie je obmedzené na určitú nevyhnutnú dobu, ktorá závisí od konkrétnej situácie, napr. kým prevádzkovateľ neoverí správnosť.
 1. Právo na prenosnosť údajov
 • ako dotknutá osoba máte právo od prevádzkovateľa získať svoje osobné údaje a preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
 • spracúvanie je založené na súhlase alebo zmluve a
 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami,
 • požadované osobné údaje by sa mali týkať dotknutej osoby a malo by ísť o údaje, ktoré táto osoba poskytla,
 • uplatňovanie tohto práva by nemalo mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody tretích osôb.
 • v rámci tohto práva môžete ako dotknutá osoba:
 • získať svoje osobné údaje od prevádzkovateľa v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
 • žiadať priame poskytnutie Vašich osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 1. Právo namietať
 • ako dotknutá osoba máte právo u prevádzkovateľa namietať v nasledujúcich prípadoch:
 • ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe, ktorý je verejný záujme alebo oprávnený záujem,
 • ak dochádza k profilovaniu založeného na verejnom záujme alebo oprávnenom záujme.
 1. Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
 • ako dotknutá osoba máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré:
 • je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní a
 • má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.
 • toto Vaše právo zahŕňa:
 • právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa,
 • právo vyjadriť Vaše stanovisko,
 • právo napadnúť takéto rozhodnutie.
 • výnimky z tohto práva sú možné v prípade, ak je rozhodnutie:
 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy,
 • povolené právo Európskej únie alebo Slovenskej republiky,
 • založené na výslovnom súhlase.
 1. Právo odvolať súhlas
 • v prípade, ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu/výslovného súhlasu, máte ako dotknutá osoba právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.
 1. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
 • ako dotknutá osoba máte právo na príslušný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 • Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje iným tretím subjektom, najmä orgánom verejnej moci, ktorú sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní a rôznym orgánom dozoru a dohľadu (v prípade realizácie kontroly alebo žiadosti o súčinnosť v zmysle príslušných právnych predpisov).

Príjemcom Vašich osobných údajov môže byť aj druhá zmluvná strana – účastník sprostredkovaného zmluvného vzťahu a prevádzkovatelia realitných portálov, na ktorých prevádzkovateľ zverejňuje ponuky Vašich nehnuteľností.

Prevádzkovateľ v závislosti od svojich zmluvných povinností môže Vaše osobné údaje postúpiť najmä advokátovi za účelom prípravy a posúdenia zmluvnej dokumentácie (napr. príprava kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy), prípadne na vykonanie autorizácie zmluvy, notárovi za účelom prípravy notárskej zápisnice alebo banke za účelom prípravy bankovej vinkulácie, znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku alebo energetického certifikátu na nehnuteľnosť, finančnému sprostredkovateľovi za účelom sprostredkovania úveru na financovanie kúpnej ceny za nehnuteľnosť alebo inej realitnej kancelárii, ktorá zastupuje záujmy druhej zmluvnej strany alebo príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru, za účelom podania návrhu na zápis do katastra nehnuteľností.